Przejdź do treści

O przedszkolu

Informacje o przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach to nowoczesna placówka oświatowo – wychowawcza usytuowana w ustronnym miejscu, z dala od ruchliwych ulic, na osiedlu Warszawska. Dwukondygnacyjny budynek, posiadający kolorową elewację, ze wszystkich stron otoczony jest pasem zieleni, który tworzą różne rodzaje drzew i krzewów oraz kwitnące kwiaty. Od strony południowej placówki znajduje się obszerny plac zabaw wyposażony w atrakcyjne urządzenia do gier i zabaw dla dzieci. Całe podwórze przedszkolne otoczone jest metalowym ogrodzeniem.

Przedszkole posiada bogatą bazę lokalową, sale zajęć, w których przebywają dzieci, są przestronne, funkcjonalnie urządzone i wyposażone w różnorodne zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt służący do zabaw i gier. W każdej z nich znajdują się kąciki zainteresowań. Niewątpliwą atrakcję stanowi sala multimedialna z tablicą interaktywną zakupioną z inicjatywy rodziców. Ponadto w przedszkolu znajdują się takie pomieszczenia użytkowe, jak: gabinet logopedyczny, szatnia oraz kuchnia.

Priorytetem naszej placówki jest wychowanie dzieci tolerancyjnych, otwartych na świat, a zwłaszcza na dobro drugiego człowieka. Pomagamy naszym wychowankom odkrywać współczesny świat, ucząc jednocześnie szacunku do przeszłości, dokonań naszych przodków. Realizując te cele, współpracujemy z rodzicami, którzy biorą czynny udział w życiu naszej społeczności. Przede wszystkim aktywnie uczestniczą w organizacji licznych imprez i wycieczek dla dzieci, jak i partycypują w zakupie strojów regionalnych przydatnych podczas występów naszych podopiecznych w konkursach tanecznych i uroczystościach przedszkolnych.

Nasze przedszkole jest placówką aktywną, zaangażowaną w życie społeczności lokalnej. Z tego też względu bierzemy udział we wszystkich przedsięwzięciach organizowanych przez odpowiednie instytucje miejskie.

Warto podkreślić, że Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach istnieje już 35 lat. Ma swoją historię i tradycje, które kultywuje. Jednak nie poddaje się stagnacji, ciągle poszukuje nowych rozwiązań. Otwarte jest na wszelkie innowacje, które mogą mieć wpływ na proces wychowawczy dzieci.

 

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz, jeśli nie wie – wytłumacz, jeśli nie może – pomóż!

Janusz Korczak

Jesteśmy przedszkolem, które realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie – podstawa programowa wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na:

 1. wspieraniu aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

 2. tworzeniu warunków zapewniającym dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,

 3. sprzyjaniu aktywności wychowanków, podnoszącej poziom integracji sensorycznej,

 4. organizacji właściwych warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń umożliwiających im ciągłość procesów adaptacji oraz udzielanie pomocy dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,

 5. umożliwianiu samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobieraniu treści właściwych do poziomu rozwoju dziecka, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,

 6. wspomaganiu poczucia wartości dziecka, umożliwienie rozwoju indywidualności i oryginalności dziecka oraz wzmaganie potrzeby tworzenia relacji interpersonalnych,

 7. doskonaleniu rozwoju nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dążeniu do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,

 8. przysposobieniu dziecka do rozumienia emocji i uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji oraz sytuacji zadaniowych,

 9. stwarzaniu sytuacji edukacyjnych, które kształtować będą wrażliwość estetyczną dziecka,

 10. organizowaniu warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację przyrody, pobudzaniu rozwoju wrażliwości umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,

 11. tworzeniu warunków zapewniających samodzielną i bezpieczną, eksplorację

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania,

planowania i podejmowania celowego działania i prezentowania efektów

własnej pracy,

i) współpracowaniu z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami

i instytucjami które wg rodziców są źródłem ważnych wartości, na rzecz

tworzenia warunków sprzyjających rozwój tożsamości dziecka,

j) tworzeniu wspólne z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest

rodzina, grupa przedszkolna, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze.

 1. aktualizowaniu realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, będące wynikiem pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju – za zgodą

rodziców.

l) wspomaganiu rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do

osiągnięcia przez nie gotowości do podjęcia nauki w szkole.

ł) przygotowywaniu zajęć – zgodnie z potrzebami – zapewniającym

wychowankowi poznanie kultury i języka mniejszości narodowej lub

etnicznej lub języka regionalnego,

m) kreowaniu sytuacji edukacyjnych służących budowaniu zainteresowań

dziecka językiem obcym nowożytnym oraz innymi kulturami.

Podstawowym celem naszego przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka oraz odszukanie i rozwijanie jego wrodzonych talentów. Dzięki bogatemu wachlarzowi metod i zajęć dodatkowych dzieci mogą w i dostosowany do ich wieku sposób poznać, co im sprawia największą przyjemność.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

Dziecko nie jest jako glina, którą wychowawca według upodobań ugniatać może. Wychowawca nie może sprawić, żeby dzika jabłoń rodziła brzoskwinie, ale może do tego doprowadzić, że owoce tej jabłoni będą dobre.

Garwe

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze szacunku

i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

SYLWETKA ABSOLWENTA :

Opuszczając mury naszego przedszkola po 4-letnim pobycie, dziecko powinno być przygotowane do podjęcia nauki w szkole. Dlatego nauczyciele w naszej placówce w swoim systematycznym działaniu dążą do tego, aby dzieci przyswoiły sobie pewien zasób wiadomości, nabyły określone sprawności i umiejętności oraz przyjęły pożądane postawy. Wzorem dla nauczycieli jest sylwetka przedszkolaka określona poniżej w poszczególnych sferach rozwoju dziecka.

Obszar fizyczny

Dziecko :

 • wykazuje się aktywnością, sprawnością ruchową oraz koordynacją wzrokowo -słuchowo-ruchową,

 • samodzielnie wykonuje czynności higieniczne oraz samoobsługowe,

 • posiada dobrą orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni,

 • inicjuje zabawy konstrukcyjne, chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych w tym rytmicznych,

 • przestrzega zasad bezpieczeństwa, jest świadomy zdrowego stylu życia.

Obszar emocjonalny

Dziecko:

 • potrafi otwarcie informować o swoich potrzebach,

 • właściwie rozpoznaje i nazywa uczucia i emocje, wyraża je w formie werbalnej i niewerbalnej,

 • podejmuje działania prowadzące do sytuacji akceptowanych społecznie,

 • jest świadome funkcji jakie pełni w społeczeństwie, więzi rodzinnej oraz tradycji.

Obszar społeczny

Dziecko:

 • dostosowuje się do obowiązujących reguł i zasad współżycia w grupie, próbuje przewidzieć skutki swojego zachowania,

 • używa zwrotów grzecznościowych, samodzielnie nawiązuje kontakty z rówieśnikami,

 • chętnie i aktywnie uczestniczy we wszelkich działaniach rozwijających zdolności artystyczne i twórcze,

 • dostrzega i szanuje wartości uznawane społecznie – prawda, dobro, piękno,

 • wie, że wszyscy ludzie maja równe prawa.

Obszar poznawczy

Dziecko:

 • wyraża swoje indywidualne rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego oraz komunikatów pozawerbalnych,

 • wykazuje zainteresowanie literami, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;

 • swobodnie posługuje się językiem mówionym , wykonuje eksperymenty językowe,

 • rozwija swoją wyobraźnię muzyczną poprzez eksperymentowanie rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem,

 • wykonuje eksperymenty graficzne farbą, kredką, ołówkiem, mazakiem itp.,

 • zna nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe

 • (godło, flaga, hymn), orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;

 • wyraża ekspresję twórczą podczas czynności konstrukcyjnych i zabawy, potrafi klasyfikować przedmioty, dokonać ich pomiaru,

 • rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej,

 • posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych,

 • wskazuje zawody wykonywane przez rodziców i osoby z najbliższego otoczenia, wyjaśnia,

 • rozumie bardzo proste polecenia w języku obcym nowożytnym i reaguje na nie;

 • uczestniczy w zabawach, np. muzycznych, ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych, teatralnych;

 • reaguje na proste polecenie w języku mniejszości narodowej lub etnicznej,

 • zna godło (symbol) swojej wspólnoty narodowej lub etnicznej.

Dziecko ma prawo do:

Dziecko przebywające w przedszkolu cytując za wielkim obrońcą jego praw Januszem Korczakiem ma:

 • Prawo do radości.

 • Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć.

 • Prawo do szacunku.

 • Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą.

 • Prawo do niepowodzeń i łez.

 • Prawo do własności.

 • Prawo do bycia sobą.

 • Prawo do niewiedzy.

herb_Polski

grupa 1

3 latki

grupa 2

4 latki

grupa 3

4 latki

grupa 4

5 latki

grupa 5

6 latki

Skip to content